Jump to contentLeaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 08/11/2021 in all areas

  1. 1 point
    [PL] Poniższe zasady użytkownia dotyczą korzystania z aplikacji Naruto New World, użytkowania strony www naruto2d.pl oraz servera discord Naruto New World wraz z wszelkimi aktywnościami, których Naruto New World dotyczy. Złamanie zasad wiąże się z konsekwencjami, którymi mogą być: blokada konta użytkownika, wyrzucenie z servera lub stałe ograniczenie dostępu do niego poprzez ban. Użytkownik korzystając z wyżej wymienionych zasobów potwierdza, iż zapoznał się z zasadami oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. 1. Zabrania się korzystania z jakichkolwiek programów, które swoim działaniem wpływają na grę. Dotyczą tego wszelkie programy, pozwalające na powtarzanie czynności oraz inne aplikacje, które wykonują czynności za nas podczas gry. 2. Zabrania się współdzielenia zawartością z posiadanych kont pomiędzy postaciami. 3. Zabrania się korzystania z napotkanych błędów gry. 4. W przypadku znalezienia błędu gry obowiązkiem jest jego zgłoszenie na kanale #bugs wraz z opisem wystąpienia błędu. 5. Zabrania się posiadania więcej niż jednego Bijuu jednocześnie na wszystkich kontach gracza. 6. Zabrania się używania obraźliwych, prowokacyjnych, wulgarnych, rasistowskich oraz homofobicznych komentarzy oraz określeń wobec członków społeczności. 7. Zabrania się korzystania z obraźliwych, wulgarnych, rasistowskich oraz homofobicznych nazw postaci oraz nicków. 8. Zabrania się utrudniania rozgrywki członkom społeczności bez wyraźnego powodu, rozumiejąc przez to ciągłe zabijanie, zabijanie na miejscu spawnu, celowe pogorszenie wrażeń z rozgrywki, oraz ignorowanie próśb o zaprzestanie tych czynności. 9. Obowiązkiem jest zgłoszenie osoby, która łamie regulamin. 10. Zabrania się wykorzystywania nadużyć w mechanikach gry, które pozwalają na zbyt szybki przebieg funkcji wykorzystując w tym celu pomoc osób trzecich. Zasady te obowiązują do odwołania, i mogą zostać zaktualizowane. [ENG] The following terms of use apply to the use of the Naruto New World application, the use of the naruto2d.pl website and the Naruto New World discord server, along with all activities to which Naruto New World applies. Breaking the rules is associated with consequences, which may be: blocking the user's account, kicking from the server or permanently limiting access to it by ban. By using the above-mentioned resources, the User confirms that he has read the rules and undertakes to comply with them. 1. It is forbidden to use any programs that affect the game. This applies to all programs that allow you to repeat actions and other applications that perform actions for us during the game. 2. It is forbidden to share content from owned accounts between characters. 3. It is forbidden to use the encountered game errors. 4. If you find a bug in the game, you must report it on the #bugs channel, along with a description of the error. 5. It is forbidden to have more than one Bijuu on all player accounts at the same time. 6. It is forbidden to use offensive, provocative, vulgar, racist and homophobic comments and terms towards members of the community. 7. It is forbidden to use offensive, vulgar, racist and homophobic character names and nicknames. 8. It is forbidden to hinder the gameplay of community members for no apparent reason, meaning constant killing, killing at the spawn site, intentionally worsening the gameplay experience, and ignoring requests to stop these activities. 9. It is the duty to report a person who breaks the regulations. 10. It is forbidden to use abuses in the game mechanics that allow the functions to run too fast using the help of third parties for this purpose. These rules are valid until further notice, and may be updated.
×
×
  • Create New...